อัตลักษณ์

1.       พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.       สร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
3.       ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4.       พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.       พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ
6.       พัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ
7.       พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล