วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ให้บริการโดยคำนึงถึง  ความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว และทั่วถึง